profiel
werkwijze
resultaten
referenties
studenten
contact
 
Tastbare resultaten

Zorgtoerisme

Naam:

Opdrachtgevers:

Samenwerkings-
partners

Contactpersoon:
Realisatie:

Toerisme met zorg is toerisme met economisch perspectief
Talant, Zorggroep Tellens, Stichting Hof en Hiem, Thuiszorg Zuidwest Friesland
(o.a.) Stichting Stimulering Zuidwest Fryslân, Taakgroep Handicap en Locale Samenleving,
CG Raad/Programma VCP, Nederlands Centrum voor Totale Toegankelijkheid, Friesland College,
Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, regionale ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector, (vele) vrijwilligers.
Baukje Wallendal, Sjoerdtje de Visser
april 2006 - november 2006 (haalbaarheidsstudie)
december 2006 - november 2007 (ontwikkeling)
Aanleiding
In zuidwest Friesland (acht gemeenten) hebben vier zorgaanbieders het initiatief genomen om de regio toegankelijk te maken voor toeristen met een beperking om op deze wijze meer toeristen naar de regio te trekken. Daartoe zijn een aantal voorzieningen ontwikkeld die de belemmeringen van de toerist wegnemen en diens zelfstandigheid vergroten. Dit project heeft een aanzet gegeven om deze marktkansen te benutten en was daarmee voorloper in Nederland

Bij de ontwikkeling is aansluiting gezocht bij de activiteiten van de Stichting Stimulering Zuidwest Friesland. Deze stichting stelt zich ten doel, de leefbaarheid van de regio zuidwest Friesland te verhogen. Stimulering van de economie en de werkgelegenheid vormt hiervoor de basis. Aangezien de zorg- en de toeristische sector in de regio de belangrijkste “werkgevers” zijn, en het gebied bij uitstek geschikt is voor toeristische ontwikkeling, sluit de doelstelling van de vier zorgaanbieders prima aan bij die van de Stichting..

De markt voor zorgtoerisme is een groeimarkt, die voor het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, de horecasector en de zorgsector kansen biedt om nieuwe doelgroepen aan te boren. 15% van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate een (permanente) beperking en deze groep zal groeien. In ogenschouw nemende dat de toerist met een beperking veelal niet alleen met vakantie gaat, maar samen met anderen (gezin, vrienden, etc.) en daarnaast evenveel besteedt als toeristen zonder een beperking, maakt duidelijk dat het hier gaat om een doelgroep die economische waarde vertegenwoordigt.

De toenemende vergrijzing leidt tot meer vraag naar zorg en daarmee tot hoge kosten van de AWBZ. Vanuit de noodzaak om de kosten van de zorg ook in de toekomst te kunnen blijven beheersen, kenmerkt het overheidsbeleid zich in toenemende mate door “inclusief denken”. Het opheffen van de, nog steeds, rigide scheiding tussen de “wereld van de gezonde mens” en de “wereld van de mens met een beperking” is niet alleen in sociaal opzicht wenselijk, maar ook vanuit financieel oogpunt noodzakelijk omdat het blijven hanteren van gescheiden circuits onbetaalbaar wordt.

Projectonderdelen
Om de toegankelijkheid van de regio te vergroten zijn de volgende initiatieven ontwikkeld:

1. Ontwikkeling van een digitale informatievoorziening: www.routezuidwestfriesland.nl
lees verder »

2. VakantieZorg: voor zorg, hulpmiddelen en andere diensten op de vakantielocatie
lees verder »

3. Het basispakket voorzieningen
lees verder »

Debat “Toegankelijk ondernemen”
De bevindingen die tijdens de ontwikkeling van de voorzieningen zijn opgedaan, hebben aanleiding gegeven tot het organiseren van een thema-avond waarin aspecten van zorgtoerisme zijn belicht. Het doel van de avond was om bestuurders en ondernemers in de recreatieve -, en horecasector zo goed mogelijk voor te lichten en/of te ondersteunen bij het benutten van deze marktkansen.
Gedurende de avond is in samenspraak met het publiek ingegaan op de volgende vraagstukken:
 • Wie is de toerist met een beperking, wat kan deze voor de ondernemer betekenen en hoe los je knelpunten op?
 • Hoe groot is de marktpotentie?
 • Hoe bereik je de toerist met een beperking?
 • Wat kost toegankelijkheid en wat zijn financieringsmogelijkheden?
Datum:
Locatie:
Debatleider:

27 september 2007
Hotel Jachthaven Galamadammen, Koudum
de heer F. Schukken, Nederlands Debat Instituut
Met medewerking van o.a.
 • de heer J. Troost, ambassadeur Versterking Cliënten Positie
 • de heer L. Hermans (voormalig lid Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving, voorzitter MKB Nederland)
 • de heer E. Wind (waarnemend directeur en Hoofd Regiostimulering Kamer van Koophandel Noord Nederland)
 • de heer K. Alberts, mevrouw C. Smits en de heer H. de Kluizenaar, ondernemers

Download het verslag van het debat »

Congres "Toerisme met zorg is toerisme met economisch perspectief"
Ter afronding van het project heeft op 22 november 2007 een congres plaatsgevonden waarbij de economische waarde van zorgtoerisme nader uiteengezet is. Theoretische bevindingen (onderzoeksresultaten) uit binnen en buitenland, de praktische vertaling van deze bevindingen in het project Toerisme met Zorg en de reeds opgedane praktijkervaringen van ondernemers zijn tijdens dit congres aan de orde gekomen. Tevens was een (kleine) marktplaats ingericht waar aanbieders van specifieke voorzieningen en hulpmiddelen hun kennis, producten en diensten presenteerden. Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de vraag van ondernemers wat “er op de markt van voorzieningen voorhanden is”.

Datum:
Locatie:
Debatleider:


10 november 2007
Aquaverium, Grouw
mevrouw H. van Leeuwen, voorzitter Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving
Met medewerking van o.a.
 • de heer drs. E.H.T.M. Nijpels, (toenmalig) Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân
 • de heer H. de Kluizenaar, directeur RCN De Potten te Sneek
 • de heer P. Gisolf, directeur Hoorexpert te Leerdam, leverancier aan onder andere Holiday Inn Seaport Beach Hotel, IJmuiden
 • de heer J. Wesselius, wethouder Gemeente Lemsterland

Download het naslagwerk van het congres»

Verrichte werkzaamheden door adviseurs:
 • conceptontwikkeling en planontwikkeling;
 • (in samenwerking met derden) productontwikkeling en uitwerking processen;
 • netwerkontwikkeling (betrekken van ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector, mensen met een beperking, overheden, branche- en koepelorganisaties, zorgaanbieders, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, natuurorganisaties en vele anderen)
 • communicatie en marketing (planontwikkeling, persstukken, website, debat en congres);
 • organiseren en leiden van netwerkbijeenkomsten (ondernemers en mensen met een beperking, andere betrokkenen);
 • organiseren regionaal debat;
 • organiseren congres;
 • trainen en begeleiden van studenten (MBO, HBO, WO);
 • advisering en ontwikkeling ten aanzien van financiering, fondswerving en juridische entiteit;
 • advisering en ontwikkeling ten aanzien van personeel en organisatie;
 • algemene werkzaamheden waaronder verslaglegging en presentaties verzorgen.

« terug
Wallendal Consultancy
Zilverschoon 170
8607 GE Sneek
T (0515) 42 11 29
E info@wallendalconsultancy.nl
Algemene voorwaarden | Colofon