profiel
werkwijze
resultaten
referenties
studenten
contact
 
Tastbare resultaten

Mantelzorg

Naam:
Opdrachtgever:
Realisatie:

Samenwerkende- partners
Adviseurs:
Op weg naar een mantelzorgvriendelijk Heerenveen
Gemeente Heerenveen
juli 2009 t/m december 2010 (uitwerking project)
juni 2010 t/m mei 2012 (pilot familiespreekuur)
klik hier (link naar lijst met partners)

Baukje Wallendal, Noortje Wagter
In samenwerking met ruim 20 organisaties in de professionele - en informele zorg in de gemeente Heerenveen, en negen lokale mantelzorgers is gedurende de periode juli 2009 t/m december 2010 de ondersteuning van mantelzorgers voor de gemeente Heerenveen vormgegeven. Dit heeft geleid tot onder andere de oprichting van een nieuw, uniek initiatief: het familiespreekuur.

Het familiespreekuur (pilot juni 2010 t/m mei 2012)

Aanleiding
Om mantelzorgers te ondersteunen bij de complexe zorg in de thuissituatie, zijn algemene adviezen veelal niet meer toereikend. Om mantelzorgers werkelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk om meer te weten over de specifieke situatie om zo gericht te adviseren. Dit gaat echter verder dan enkel het verstrekken van informatie en gaat daarbij de deskundigheid van voorlichters van informatiecentra te boven.
Er bestaat voor mantelzorgers natuurlijk de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de hulpverlener van de zorgontvanger (degene waarvoor de mantelzorger zorg draagt). Echter is bij mantelzorgers specifiek behoefte aan een laagdrempelig aanbod gericht op ondersteuning van henzelf, de mogelijkheid tot het bespreken van gevoelens van machteloosheid en tekortschieten en het ontvangen van richtlijnen hoe om te gaan met het probleem van de ander. Dit aanbod staat los van de behandeling van de zorgontvanger en is specifiek gericht op de mensen rondom deze persoon. Het is wenselijk dat dit aanbod juist niet door de hulpverleners van de zorgontvanger wordt geboden. In aanvulling hierop kan het ook voorkomen dat mantelzorgers behoefte hebben aan hulp of steun terwijl degene waarvoor zij zorgen (nog) geen hulp wil ontvangen. Ook deze mantelzorgers zijn gebaat bij een aanbod.
Met het familiespreekuur wordt in een lacune voorzien. Tevens wordt met de oprichting van het spreekuur aangesloten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de vergrote aandacht vanuit het Ministerie van VWS voor meer aandacht voor familieleden en vroegtijdige signalering en preventie van gezondheidsklachten voor deze groep. Daarbij blijkt uit onderzoek dat familieleden die begeleiding hebben ontvangen, minder psychische klachten en minder belasting ervaren (Psycho-educatie voor familieleden van psychiatrisch patiënten, Trimbos Instituut).

Doelgroep
Alle familieleden en direct betrokkenen van chronisch- en ernstig zieken in de gemeente Heerenveen. De mantelzorgers zijn woonachtig in de gemeente Heerenveen.

Doelstellingen
1. Het versterken van de mantelzorger door het geven van individuele informatie, advies en ondersteuning.
2. Het dientengevolge voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door vroegtijdige signalering en het aanbieden van preventieve interventies.

Methodiek
De methodiek is ontwikkeld door GGZ in Geest (Amsterdam) en door de projectpartners vertaald naar een “Heerenveens” model.
Mantelzorgers krijgen maximaal drie gesprekken aangeboden die naar behoefte van de mantelzorger kunnen worden gepland. De gesprekken mogen dus met tussenpozen van enkele weken, enkele maanden of nog langere tijdsperiode plaatsvinden.
De beschikbare tijdsduur per gesprek bedraagt één uur. In de gesprekken worden verschillende thema’s behandeld:

Gesprek 1.
In het eerste gesprek is ruimte voor het familieverhaal en wordt een analyse gemaakt van de draagkracht en de draaglast van de mantelzorger. Er vindt informatieverstrekking en/of verwijzing naar derden plaats en indien nodig wordt informatie over het ziektebeeld gegeven.

Gesprek 2.
Het tweede besprek betreft een begeleidend en adviserend gesprek. Hierin worden mantelzorgers technieken geleerd om grenzen te leren stellen (conform de methodiek “Redder en grensrechter”), worden handelingsalternatieven aangereikt (conform de methodiek van de “Oplossingsgerichte hulpverlener) en worden mantelzorgers bevestigd in hetgeen allemaal wel goed gaat (conform de methodiek “Motivering tot verandering”).

Gesprek 3.
Tijdens het derde gesprek komen copingstrategieën op het vlak van zingeving aan de orde en is er aandacht voor levensvragen. De invloed van de ziekte op het eigen leven, afscheid nemen van doelen en idealen en rouwverwerking zijn thema’s die aandacht krijgen (conform de methodiek “Levensvragen in de hulpvraag”).

Na één, twee of maximaal drie gesprekken gaan beide partijen uit elkaar. In het geval mantelzorgers meer nodig blijken te hebben, wordt verwezen naar derden (professionele - en/of informele hulpverleners, cursussen, trainingen, etc.).

Signalering en doorverwijzing
Het spreekuur is toegankelijk voor alle mantelzorgers die daar behoefte aan hebben. De samenwerkende organisaties verwijzen de bij hen bekende mantelzorgers actief naar het spreekuur door en reiken een beknopte informatiefolder uit.

Locaties
Wekelijks vindt een ochtendspreekuur en een middagspreekuur plaats bij (twee verschillende) huisartsenpraktijken, en een avondspreekuur in Ziekenhuis De Tjongerschans. Op deze wijze is het spreekuur voor veel mantelzorgers toegankelijk.

Juridische entiteit
Ten behoeve van het familiespreekuur hebben alle deelnemende partijen een overeenkomst met elkaar gesloten. Er is geen aparte juridische entiteit opgericht.

Privacyregeling
Ten behoeve van het familiespreekuur is een privacyregeling ontwikkeld die door de mantelzorger voor aanvang van de gesprekken voor akkoord moet worden ondertekend.
In het privacyreglement zijn bepalingen opgenomen omtrent:
 • de gegevens van de mantelzorger;
 • de gegevens van de zorgontvanger;
 • de spreekuurhouder;
 • de (anonieme) registratie;
 • de van toepassing zijnde wetgeving.
De bewaartermijn van gespreksverslagen is gelimiteerd. Mantelzorgers hebben invloed op de inhoud van het gespreksverslag en de gespreksverslagen mogen alleen door mantelzorgers zelf aan derden worden overhandigd.

Verrichte werkzaamheden door adviseurs:
 • conceptontwikkeling, planontwikkeling, uitwerking producten en processen in algemene zin;
 • netwerkontwikkeling (betrekken van professionele - en informele zorgaanbieders, lokale mantelzorgers, Wmo-loket, onderwijsinstellingen, Centrum Jeugd en Gezin, aanbieders van lotgenotengroepen, zorgverzekeraar);
 • communicatie (planontwikkeling; mede ontwikkelen van nieuwsbrieven, folder, webkrant en persstukken; advisering t.a.v. inrichting webpagina ‘Mantelzorg’ gemeente Heerenveen);
 • organiseren en leiden van netwerkbijeenkomsten (partnerorganisaties, mantelzorgers en andere betrokkenen)
 • advisering en ontwikkeling ten aanzien van financiering, fondswerving en juridische entiteit;
 • advisering en ontwikkeling ten aanzien van personeel en organisatie;
 • algemene werkzaamheden waaronder verslaglegging en presentaties verzorgen.
« terug
Wallendal Consultancy
Zilverschoon 170
8607 GE Sneek
T (0515) 42 11 29
E info@wallendalconsultancy.nl
Algemene voorwaarden | Colofon