profiel
werkwijze
resultaten
referenties
studenten
contact
 
Tastbare resultaten

Mantelzorg

Naam:
Opdrachtgevers:
Samenwerkende- partners:
Realisatie:
Adviseurs:
Maatwerk in Mantelzorg
in eigen beheer
Backoffice Delphion, Cozorg

Mei 2003 t/m september 2004
Baukje Wallendal, Noortje Wagter
Aanleiding
Nederland telt drie tot vier miljoen mensen die in meerdere of mindere mate zorg verlenen aan zieke familieleden, vrienden, buren en anderen. Zij ondersteunen hen thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgings- of verpleeghuis. Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorgverlening voor hun rekening; derhalve vormen ze een onmisbare schakel in de gezondheidszorg.
Mantelzorgers ervaren hun taak heel verschillend. Het merendeel kan de zorgtaken uitstekend in het eigen leven integreren en halen ook voldoening uit de zorgverlening. Er is echter ook een groep die problemen ondervindt welke zich op meerdere terreinen kunnen manifesteren:
 • het onderhouden van sociale contacten komt door de zorgverlening in de knel waardoor mantelzorgers in een sociaal isolement terecht komen;
 • men kan moeilijk afstand van de zorg nemen;
 • de combinatie van zorgverlening met een betaalde baan blijkt niet altijd mogelijk te zijn;
 • doordat met de zorgverlening veelal extra kosten zijn gemoeid krijgen mantelzorgers soms financiële problemen;
 • de relatie tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners verloopt niet altijd goed.
Veel mantelzorgers combineren de zorgverlening met een baan alsook met de zorg voor een gezin. Bij een deel van de mantelzorgers, leidt dit alles tot (enorme) problemen van organisatorische, fysieke en psychische aard. Voor met name deze mantelzorgers is het van belang dat de randvoorwaarden goed zijn geregeld om naast het eigen leven de zorg vol te kunnen houden.

Onderzoek
Maatwerk in Mantelzorg is een onderzoek dat in samenwerking met 53 organisaties in de professionele zorg, informele zorg en scholen voor speciaal onderwijs in de regio zuidwest Friesland (negen gemeenten) is uitgevoerd. Door deze samenwerking zijn ca 4.500 regionale mantelzorgers bereikt. Doelstelling van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op de kenmerken en problematiek van de verschillende mantelzorgers die zich in de regio bevinden en daarbij is ook onderzocht, hoe mantelzorgers ondersteund wensen te worden. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen voor ondersteuning gegeven, waarbij behalve aan de inhoud, ook aandacht is geschonken aan de organisatiestructuur. Speciale aandacht is in dit onderzoek uitgegaan naar het traceren van de verborgen mantelzorger en de jongere mantelzorger (20-40 jaar). Mantelzorgers tot 18 jaar zijn in dit onderzoek niet onderzocht.

Download het onderzoeksrapport »

Oplossingen en implementatie
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn in 2006 enkele projecten ontwikkeld om de belangrijkste problemen die zich bij mantelzorg voordoen, het hoofd te kunnen bieden.

1. Begeleiding van mantelzorgers vanaf de diagnosestelling bij de zorgvrager
lees verder »

2. Respijtzorg: brochure “Even zonder zorgen”
De mogelijkheden aan vervangende zorg in Friesland
lees verder »

Symposium “Maatwerk in Mantelzorg
De bevindingen die het onderzoek heeft opgeleverd en de vele vragen die de projectleiding gedurende het onderzoek heeft ontvangen, vormden de aanleiding tot de organisatie van een symposium omtrent dit thema. Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten hebben verschillende sprekers in onderlinge samenhang aandacht geschonken aan onder andere de plaats/rol van de mantelzorger in de zorgketen, de economische benadering van mantelzorg en de samenwerking/relatie tussen de professionele - en informele zorg met betrekking tot dit onderwerp. Daarna zijn zij daarover in discussie getreden met de zaal. Het symposium was met name bedoeld voor (huis)artsen, verpleegkundigen, bestuurders, beleidsverantwoordelijken, leidinggevenden en projectleiders.

Datum:
Locatie:
Dagvoorzitter:
22 september 2005
Cine Sneek
mevrouw K. Emous, wetenschapsjournaliste

Met medewerking van o.a.
 • mevrouw V. Celso en mevrouw A. de Groot, mantelzorgers
 • prof. dr. G.P.A. Braam (emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Twente)
 • dr. W.B.F. Brouwer (Universitair Hoofddocent Gezondheidseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • drs. N.J.A. van Exel (Gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • dr. H.J.M. Finkenflugel (docent/onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, specialist WMO)
Toespraak mevrouw K. Emous »
Toespraak prof. dr. G.P.A. Braam »
Toespraak mevrouw V. Celso »
Presentatie dr. W.B.F. Brouwer en drs. N.J.A. van Exel »
Presentatie dr. H.J.M. Finkenflugel »

Verrichte werkzaamheden door adviseurs:
 • planontwikkeling, uitwerking producten en processen in algemene zin;
 • opzet en uitvoering van het onderzoek;
 • ontwikkelen brochure “Even zonder zorgen”;
 • netwerkontwikkeling (met professionele- en informele zorgaanbieders, onderwijsinstellingen);
 • organiseren en leiden van netwerkbijeenkomsten / overleg.
 • scholing, training en begeleiding van (HBO-) studenten en vrijwilligers;
 • organisatie symposium;
 • communicatie (ontwikkelen van persstukken, radio en tv uitzending);
 • regelen financiering (fondswerving).
« terug
Wallendal Consultancy
Zilverschoon 170
8607 GE Sneek
T (0515) 42 11 29
E info@wallendalconsultancy.nl
Algemene voorwaarden | Colofon